STECH International

Hotline

0943566198

Micropipet thể tích cố định


Micropipet 8 kênh hấp tiệt trùng, thể tích điều chỉnh DLab MicroPette Plus

Model: MicroPette Plus 8 kênh

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet 8 kênh hấp tiệt trùng DLab MicroPette Plus 50-300 ul (Thể tích điều chỉnh)

Model: MicroPette Plus 8 kênh 50-300 ul

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet 8 kênh hấp tiệt trùng DLab MicroPette Plus 5-50 ul (Thể tích điều chỉnh)

Model: MicroPette Plus 8 kênh 5-50 ul

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet 8 kênh hấp tiệt trùng DLab MicroPette Plus 0,5-10 ul (Thể tích điều chỉnh)

Model: MicroPette Plus 8 kênh 0,5-10 ul

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet 12 kênh hấp tiệt trùng, thể tích điều chỉnh DLab MicroPette Plus

Model: MicroPette Plus 12 kênh

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet 12 kênh hấp tiệt trùng DLab MicroPette Plus 50-300 ul (Thể tích điều chỉnh)

Model: MicroPette Plus 12 kênh 50-300 ul

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet 12 kênh hấp tiệt trùng DLab MicroPette Plus 5-50 ul (Thể tích điều chỉnh)

Model: MicroPette Plus 12 kênh 5-50 ul

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet 12 kênh hấp tiệt trùng DLab MicroPette Plus 0,5-10 ul (Thể tích điều chỉnh)

Model: MicroPette Plus 12 kênh 0,5-10 ul

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet đơn kênh hấp tiệt trùng DLab MicroPette Plus (Thể tích cố định)

Model: MicroPette Plus thể tích cố định

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet hấp tiệt trùng, thể tích cố định DLab MicroPette Plus 5000 ul (đơn kênh )

Model: MicroPette Plus 5000 ul thể tích cố định

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet hấp tiệt trùng, thể tích cố định DLab MicroPette Plus 500 ul (đơn kênh )

Model: MicroPette Plus 500 ul thể tích cố định

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet hấp tiệt trùng, thể tích cố định DLab MicroPette Plus 50 ul (đơn kênh )

Model: MicroPette Plus 50 ul thể tích cố định

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet hấp tiệt trùng, thể tích cố định DLab MicroPette Plus 5 ul (đơn kênh )

Model: MicroPette Plus 5 ul thể tích cố định

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet hấp tiệt trùng, thể tích cố định DLab MicroPette Plus 250 ul (đơn kênh )

Model: MicroPette Plus 250 ul thể tích cố định

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet hấp tiệt trùng, thể tích cố định DLab MicroPette Plus 25 ul (đơn kênh )

Model: MicroPette Plus 25 ul thể tích cố định

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet hấp tiệt trùng, thể tích cố định DLab MicroPette Plus 2000 ul (đơn kênh )

Model: MicroPette Plus 2000 ul thể tích cố định

Liên hệ
          0 Đánh giá