THIẾT BỊ HÃNG TAISITE

mỗi trang
Tủ sấy 225 lít Taisite - Model: 202-3AB

Tủ sấy 225 lít Taisite - Model: 202-3AB

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

11,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy đối lưu tự nhiên 225 lít Taisite - Model: 202-3A

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 225 lít Taisite - Model: 202-3A

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

10,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy đối lưu tự nhiên 136 lít Taisite - Model: 202-2AB

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 136 lít Taisite - Model: 202-2AB

- Thể tích : 136 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

10,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy đối lưu tự nhiên 136 lít Taisite - Model: 202-2A

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 136 lít Taisite - Model: 202-2A

- Thể tích : 136 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

8,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy đối lưu tự nhiên 70 lít Taisite - Model: 202-1AB

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 70 lít Taisite - Model: 202-1AB

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy đối lưu tự nhiên 70 lít Taisite - Model: 202-1A

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 70 lít Taisite - Model: 202-1A

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

7,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 42 lít inox Taisite - Model: 202-0AB

Tủ sấy 42 lít inox Taisite - Model: 202-0AB

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

8,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 42 lít Taisite - Model: 202-0A

Tủ sấy 42 lít Taisite - Model: 202-0A

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

6,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 225 lít inox 250oC Taisite - Model: 101-3AB

Tủ sấy 225 lít inox 250oC Taisite - Model: 101-3AB

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

16,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 225 lít inox Taisite - Model: 101-3AB

Tủ sấy 225 lít inox Taisite - Model: 101-3AB

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

16,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 225 lít Taisite - Model: 101-3AB

Tủ sấy 225 lít Taisite - Model: 101-3AB

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

16,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 225 lít Taisite - Model: 101-3A

Tủ sấy 225 lít Taisite - Model: 101-3A

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

12,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 225 lít Taisite - Model: 101-3A

Tủ sấy 225 lít Taisite - Model: 101-3A

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

12,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 225 lít Taisite - Model: 101-3A

Tủ sấy 225 lít Taisite - Model: 101-3A

- Thể tích : 225 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

12,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 136 lít Taisite - Model: 101-2A

Tủ sấy 136 lít Taisite - Model: 101-2A

- Thể tích : 136 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ Sấy 136 lít Taisite - Model: 101-2A

Tủ Sấy 136 lít Taisite - Model: 101-2A

- Thể tích : 136 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 136 lít Taisite - Model: 101-2A

Tủ sấy 136 lít Taisite - Model: 101-2A

- Thể tích : 136 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 136 lít inox 250oC Taisite - Model: 101-2AB

Tủ sấy 136 lít inox 250oC Taisite - Model: 101-2AB

- Thể tích : 136 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

12,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 136 lít inox Taisite - Model: 101-2AB

Tủ sấy 136 lít inox Taisite - Model: 101-2AB

- Thể tích : 136 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

12,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 136 lít Taisite - Model: 101-2AB

Tủ sấy 136 lít Taisite - Model: 101-2AB

- Thể tích : 136 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

12,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 70 lít inox 250oC Taisite - Model: 101-1AB

Tủ sấy 70 lít inox 250oC Taisite - Model: 101-1AB

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 71 lít inox Taisite - Model: 101-1AB

Tủ sấy 71 lít inox Taisite - Model: 101-1AB

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 71 lít Taisite - Model: 101-1AB

Tủ sấy 71 lít Taisite - Model: 101-1AB

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

9,500,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 71 lít 250oC Taisite - Model: 101-1A

Tủ sấy 71 lít 250oC Taisite - Model: 101-1A

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

6,800,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 71 lít Taisite - Model: 101-1A

Tủ sấy 71 lít Taisite - Model: 101-1A

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

6,800,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 70 lít Taisite - Model: 101-1A

Tủ sấy 70 lít Taisite - Model: 101-1A

- Thể tích : 71 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

6,800,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 43 lít 250oC inox Taisite - Model: 101-0AB

Tủ sấy 43 lít 250oC inox Taisite - Model: 101-0AB

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

7,800,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 43 lít Taisite - Model: 101-0AB

Tủ sấy 43 lít Taisite - Model: 101-0AB

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

7,800,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 42 lít Taisite - Model: 101-0AB

Tủ sấy 42 lít Taisite - Model: 101-0AB

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

7,800,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 42 lít Taisite - Model: 101-0A

Tủ sấy 42 lít Taisite - Model: 101-0A

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃

6,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 43 lít 250oC Taisite - Model: 101-0A

Tủ sấy 43 lít 250oC Taisite - Model: 101-0A

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ - Cảm biến nhiệt: Pt100

6,000,000 đ
MUA NGAY
Tủ sấy 42 lít Taisite - Model: 101-0A

Tủ sấy 42 lít Taisite - Model: 101-0A

- Thể tích : 43 Lít - Nhiệt độ : RT + 10 ~ 250 ℃ - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃

6,000,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0942 931 419

Mr. Hùng

Mr. Hùng - 0988 685 856

Mr. Hùng

Mr. Hùng - 091 868 2088

Kinh doanh

Kinh doanh - 099 336 2442

Thống kê

 • Đang online 13
 • Hôm nay 64
 • Hôm qua 330
 • Trong tuần 64
 • Trong tháng 14,104
 • Tổng cộng 2,241,302

Top

   (0)